La justice française – franc-a-s-!-e

ម៉ោង៩​​នាទី៣៤ ​ថ្ងៃ២២​ ឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៨​ មេឃភ្លៀង ពីយប់ ថ្ងៃ១៣ និងបន្តពេញមួយថ្ងៃ​គឺជាថ្ងៃសាវនាការ។​​

ណីស ជាភូមិសាស្រ្តបក្សស្តាំនិយម។

លោកមេធាវីម៉ោរេ Mur មកក្រោយម៉ោងសាវនាការ​ ព្រោះមកពី អង់ទីប។

បន្ទប់មេធាវីគ្មានការសំងាត់។​​​ សំនុំឯកសារ​កូនក្តីទុកចោល មិនមានអ្នកនៅជិត។​​

តៀមកាហ្វេ ‘Brasserie’​​ រីឯនៅក្បែរទ្វារមានមនុស្សពេញ។​

សមាសភាគ ក្រុមប្រឹក្សាមានស្រ្តីពីររូប និងបុរសមួយរូបជាប្រធាន រួមថែមលោកក្រទ្បាបញ្ជីមួយរូប។​

មេធាវីមានវ័យជំនាស់​ និង មធ្យមវ័យ។​ សាលសាវនាការជាន់ផ្ទាល់ដី ជាន់ទីមួយ ជាន់ទីពីរ៕​ បុគ្គលិកពេញ និងរង់ចាំលេខរៀង។​ មេធាវីដែល មិនត្រៀម មកពីមិនចង់ស្រ្តេស៏។​ ឬក៏មិនខ្វល់ការឈ្នះចាញ់របស់អតិថិជន។

មេធាវី​ម៉ោរេ​ Murray អាចនឹងទៅទទួល​ទានកាហ្វេ ទើបមិនឃើញនៅក្នុងសាល។​

មេធាវីវ៉ែនតាទឹកក្រូចជាគួបដិបក្ស មានទឹកមុខ មាំ កុង ក្អេងក្អាង ៕​​ តាមដាន មិនធម្មតាទេ។​

មិនចាំក្នុងសាល នៅនិយាយការសម្ងាត់ជាមួយចារនារី។​ ពិភាក្សានៅខាងក្រៅ​ ធ្វើឬកដូចមានតែទ្បាហ្រង់។​

ឬក៏មានតែនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់។ រីឯសហភាតាផ្សេងៗ កំពុងរំលឹកសេចក្តីសន្និដ្នាន​ អាន នឹងត្រៀមលក្ខណះបន្ទាប់ ដោយមានការសម្រួលការជុំនុំជម្រះរបស់មេធាវី X ទៅក្រោយបង្អស់។​


Pour tous?

Existe-il la justice? L’égalité, liberté, fraternité. Pour qui?

Ils sont en France, mais de quelles origines? Au nom de peuple Khmer, je considère que les Cambodgiens sont la victime de discrimination depuis des decennies.

On dirait que c’est possible vivre en France. Malheureusement, c’est négative. Ils ne s’entent même pas entre eux, donc aux étrangers, pas de question! Ils ne sont pas en mesure d’embaucher les asiatiques de Sud-Est.

C’est un pays où on dit le plus arrogant en Europe. Le racisme, la discrimination et l’hypocrite ne sont pas des stéréotypes.

La notion de la justice n’est pas en pratique.

On dit qu’il ne faut pas réagir contre les français si tu veut rester en France.

LA PAIX AU KHMERS, s'il vous plaît

(Malgré tout, j’ai bien connu les français au sein de tribunal hybride à Phnom Penh notamment C.E.T.C. , certain individu ne respect pas l’homme. Alice travaille pour la Nation Unie mais elle a méprisé à la personne du section de la partie civile.)

En France, c’est pareil!

Marie Curie:

Rien à crainte dans la vie, tous est à comprendre !

Maintenant, j’ai de l’expérience. En recherchant la justice et les hommes de bonne volontés, je ne trouve aucune en France. A l’université, la voie publique et au tribunal, on dit sur le FB comme bouche à oreille, c’est connu ici qu’on n’est pas apprécie les résidents hors- communauté-européens.

Si vous pouvez le faire, je vous embauche! C’est ma cause:

En raison de retrouvaille des erreurs sur les preuves, je souhaitait faire appel :

Ma réduction : Statut SCI  PERTRAQUE à maître X, le 19 juin 2106, n’a pas le forme originale, c’est la raison pour laquelle on a attaqué sur mon travail. Maître M 〈♠〉  m’a passé ce papier en bleu avec la forme fautif, notamment page 1.

L’offre emploie : On recherche la candidate maîtrise en langue anglais !

A la recherche du travail en France

En année scolaire du master, j’ai trouvé un recrutement d’emploi en tant que collaboratrice juridique pour laquelle j’ai postulé le 10 juin 2016. Un avocat de NICE m’a demandé deux CV en anglais et français, lettre de motivation, en manuscrite français et manuscrite anglais après envoyer CV le 6 juin 2016 sur le site Linkind (le site de son offre emploie).

Suite à ma candidature, cet avocat, m’a convoqué pour deux fois entretiens, le 17/06/ 2016, et m’avez demandé d’effectuer une consultation juridique complète en anglais sur le statut de la Société Civile Immobilière PETRARQUE (41 pages), à l’issue de laquelle il m’a laissé entendre par sa courriel du 06 juillet 2016, «je prépare le contrat et je vous préviens la suite »,  que me retiens pour le poste en question. Suite à ce message, je n’ai reçu aucune confirmation de sa part, ni aucun contrat de travail comme il se y était engagé verbalement « si vous pouvez le faire, je vous embouche » et par cet écrit.

Le travail à fournir au plus tard du dimanche donc j’ai été obligé à travailler pendant le weekend et je n’ai pas profité la fête anniversaire de mon petit frère. Il m’a dit de l’envoyer avant la fin du dimanche en écrivant comme j’étais sa consultant juriste (j’ai écrit en anglais par mail le dimanche 19 juin 2016, à 22 :28h.

Le 05/07/2016, le deuxième entretien, « le travail était pas mal, je vous prendre », il l’a dit .

Ce faisant, je l’ai contacté par téléphone à plusieurs reprises et il devait me rappeler pour m’expliquer la raison de son changement d’avis, ce qu’il n’a jamais fait le nécessaire.

Je considère donc qu’au regard de tous mes efforts pour obtenir ce poste et de sa promesse d’embauche à l’appui de ma consultation écrite il n’avait pas été de bonne foi. Il revient donc à penser qu’il a en autre tiré profit de l’offre de stage pour obtenir un travail non rémunéré sur la base de mon espérance de candidate.

Un tel effort de ma part pour obtenir ce poste ne peut donc se solder par un banal courriel, le 23 août 2016, de quelques lignes rejetant ma candidature sur le ton de l’irritation et de l’absence totale de considération.

Un tel effort de ma part pour obtenir ce poste ne peut donc se solder par un banal courriel, le 23 août 2016, de quelques lignes rejetant ma candidature sur le ton de l’irritation et de l’absence totale de considération.

Je l’ai appelé afin de discuter mais il a dit en excusant qu’il est en réunion et me rappellera plus tard mais il n’a jamais fait.

En soumettant mon recrutement à la condition suspensive de rédiger cette consultation juridique pour ensuite revenir sur votre engagement après que je l’ai délivré ce travail, il a opéré à une rupture abusive de sa promesse donnant lieu à des dommages et intérêts.

Ce préjudice est à la fois d’ordre moral mais constitue également pour moi une perte de chance d’avoir obtenu une première expérience professionnelle décisive en lien avec ma formation universitaire.

De plus, m’appuyant sur son engagement et face à sa silence devant mes multiples relances, je me suis retrouvé dans la situation de ne pas pouvoir renouveler mon titre de séjour en tant que salarié, situation dont il avait pourtant connaissance puisque je le l’avais signalé par courriel du 22 juillet 2016, « Mon titre séjour sera bientôt expiré le 23 septembre 2016 » avec souci de l’échéance mon titre de séjour qui expirera.

L’aide juridictionnel​le est perdante

Pour un individu sans revenue? Non. c’est grâce à ça qu’un représentant légal persécute ce monsieur, au contraire. Un avocat professionnel n’ose pas poursuivre son confrère en raison de l’immunité.

Qui établissent le bureau d’aide juridictionnelle?

On perd le procès si on est bénéficiaire l’aide juridictionnelle!

Pour un système Common Law ne juge pas ce perspective, d’ailleurs. C’est pour travailler avec un représentant légale contre un maître non qualifié comme lui.

Le démarche de désignation est long et tardivement malgré l’aide totale.

De plus, le transfert d’affaire d’un département à l’autre département est compliqué et non cordialement de leur part.

La procédure de conciliation

Lyon est connu les hommes juridiques qui finissent leurs Bac + 4 ou Bac + 5 de l’Université Jean Moulin Lyon 2, et sont racism aux asiatiques.

C’est connu au discrimination. Voici un cas particulier  cliquez ici afin de comprendre un juge racist de Lyon.

Ils se discutent entre eux au sujet du systèm magistrature.

Bureau du Jugement

La date est fixé le 30 juin 2017 pour la décision du compétence territorial. C’est le moi juillet mais aucun nouvel. il y a 13 jours que je n’ai aucune nouvel de sa part.

Le 15 septembre 2017, la convocation sur la décision de la compétence territoriale est arrivé dans ma main.  La décision a été rendu le 08 septembre 2017. Le greffier a fait le 12 septembre.

Le voie de recours est “L’APPEL”. Je dois poursuivre mon audience à NICE. Comment un maître de Nice va me défendre?

C’est la question qui me pose, je n’ai aucune idée si l’impartialité m’étonne ou non.

Je fais souvent le trajet au sud de France. Je vais rendre visiter ma famille en présentant au tribunal de NICE. Le tribunal qui se situé juste à la porte de mon adversaire.  Cet avocat conte n’est pas surdoué de m’a fait travaillé sans rémunération raisonnable.

Le conseil de Prud’homme de Lyon

Greffier

La lettre recommandée a manqué le jugement. Elle ne s’est pas s’excusée. J’ai reçu le jugement au greffe le 21 septembre 2017, à 16 :20.

La greffier s’est trompée la notification du jugement, n’a pas rendu la copie originale avec le tampon bleu. Elle m’a posé des questions sans réfléchir. D’après maître de couleur, elle devrait le marque en lettre typing.

 L’ avocat ♠ (négres)

Il me décourage celui-là, en me disant de le laisser tomber.

 Bien sûre que non, vous ne me décourage pas, maître !

Perdre du temps ? Je prends du temps car je suis l’activiste de droit de l’homme, et je n’abandonne jamais.

Je peux faire cette expérience quant à il n’est pas un représentant professionnelle.

Je crains que Monsieur X (adversaire) ait la relation avec le président du tribunal de Prud’homme. Cependant, maître de couleur (africain) a dit que c’est possible, en souriant.

En sortant de son cabinet, ce représentant légal m’a conseillé de ne pas perdre du temps, il maux mieux chercher du travail ou faire les études, non faire au procès appel.

On dit, un juge ou un avocat âgée est un bon représentant légal mais il n’est pas médité et nerveuse. Il ne connais pas son travail mais il en croit. 

Il a ma prevue et je l’ai demandé afin de récuperer mais il n’a pas de l’intention de restituer.

Secrétariat juridique

Secrétaire du Rhône était assistée cordialement.

Différent de celle de Provence -Côte-d’Azur.

Maître Anglophone en France

Le dossiers reçu mais il ne répondre pas au client. Surtout, il n’y avait pas de rencontre avant l’audiance.

Ce qui est bien, le rendez-vous au sein son cabinet est flexible.

En absent de son secrétaire, il gère ses appels en consultant une client qui bénéfice aide juridictionnelle.

La conclusion d’assignation a envoyé au client 2 jours avant l’audience.

Il ne veut pas trop changer ses articles cités, ni la partie de discussion de la part de client.

Conseil de Prud’Hommes de Nice

A fin que défendeur réplique, le renvoie favorable au Cabinet X a décidé pendant deux mois.

A-t-il bien fait la connaissance avec ce Cabinet X qui se trouve au pied du tribunal?

L’impartialité du tribunal français existe-il? Par le passé, un magistrat franco-asiatique a été suspendé ses demandes au procedure de designation tardivement.

Elles me regardaient un regard sévère comme si j’était en danger.

Quels sont les principes appliquent-t-il concernant les justices prud’homales aux étrangers hors Union Européen ?

Categories:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s