បាតុកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ Lyon 2 ?

manifestationតើមូលហេតុអ្វីមានបាតុកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ?

តាមការ​ផ្សព្វផ្សាយរបស់​​ឡាកំមូន​​​ ឬលីយុង2ប្រឆាំង “La Commune” Lyon 2 en luttre”  បានសរសេរពី​ការប្រឆាំងនឺង​​៖

ការជម្រើសការចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ​ ជាអាថ៌អាត្រាសិ្សសនិស្សិតដែលបានជាប់មានត្រឺមតែ75% ។ ការតម្លើងថ្លៃចុះឈ្មោះចូលរៀន ជាដើម៕ ការបាតុកមទាំងនេះជាផលវិបាកដល់ការប្រលង និងការបង្រៀន។​​ ជាក់ស្ដែងសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត បាននឺងកំពុងផ្អាក។

http://www.legisfrance.gouv.fr/affichTexte.docidTexte=JORFTEX000036786911&dateTexte=&categorieLien=id

“Arrêté du 4 avril 2018 modifiant l’arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « judo-jujitsu » du diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

View this post on Instagram

Université Lumière Lyon 2

A post shared by Kang (@kang_vilay) on

La LOI ne touche pas que les futur-e-s étudiant-e-s

Voici la manifestation sur le quai. Cliquer

Categories:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s