មូលហេតុអ្វីមានបាតុកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ Lyon 2 ?

តើមូលហេតុអ្វីមានបាតុកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ?តាមការ​ផ្សព្វផ្សាយរបស់​​ឡាកំមូន​​​ ឬលីយុង2ប្រឆាំង "La Commune" /  Lyon 2 en luttre"  បានសរសេរពី​ការប្រឆាំងនឺង​​៖ការជម្រើសការចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ​ ជាអាថ៌អាត្រាសិ្សសនិស្សិតដែលបានជាប់មានត្រឺមតែ75% ។ ការតម្លើងថ្លៃចុះឈ្មោះចូលរៀន ជាដើម៕ ការបាតុកមទាំងនេះជាផលវិបាកដល់ការប្រលង និងការបង្រៀន។​​ ជាក់ស្ដែងសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត បាននឺងកំពុងផ្អាក។www.legisfrance.gouv.fr/affichTexte.docidTexte=JORFTEX000036786911&dateTexte=&categorieLien=id"Arrêté du 4 avril 2018 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2008 portant création…